Công nghệ tái sử dụng nước thải

GIỚI THIỆU CHUNG

Việc tái sử dụng nước thải sau xử lý thường được thực hiện tại công đoạn xử lý bậc cao, với nguyên lý xử lý chính dựa trên công nghệ lọc màng.
Tùy vào mục đích tái sử dụng và yêu cầu chất lượng nước sau xử lý mà xác định loại màng nào được áp dụng.
Dưới đây là đặc tính kỹ thuật của các loại màng được ứng dụng trong công nghệ tái sử dụng nước.

MÀNG LỌC MICROMET (MF) VÀ MÀNG SIÊU LỌC (UF)

Màng lọc MF và UF được sử dụng để tách các chất rắn lơ lửng  và huyền phù ra khỏi nước bằng công nghệ màng với kích thước lỗ lọc nằm trong khoảng 20nm – 5µm dưới áp suất thấp. Hệ thống lọc này vận hành như một bước an toàn cho hệ thống lọc RO phía sau (nếu có). Ứng dụng phổ biến của loại màng này là công nghệ MBR (xem thêm trong mục Công nghệ xử lý sinh học và Công nghệ tái sử dụng nước thải).

Ứng dụng trong tái sử dụng: nước thải sau xử lý có thể được sử dụng lại cho việc rửa đường, rửa xe, tưới tiêu, dội xả toilet.

Di chuyển lên đầu