Lập Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường

Định nghĩa

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong tất cả các lĩnh vực đều phải thực hiện, là cơ sở quan trọng để Cơ quan nhà nước giám sát các hoạt động khai thác môi trường của doanh nghiệp. Tuy nhiên, so với quy định cũ thì việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường của quy định mới sẽ có nhiều thay đổi mà doanh nghiệp cần nắm rõ để triển khai một cách chính xác nhất. Hãy cùng Mê Kông Xanh tìm hiểu về việc lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong bài viết này.

Đối tượng cần thực hiện

Theo Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định:

 • Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường:

– Thông tin chung:

– Phần 1: Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: Nước thải, khí thải (Công trình hạng mục xử lý chính, kết quả quan trắc định kỳ, quan trắc tự động liên tục,…), quản lý CTR thông thường, CTNH, Chất thải y tế, phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường, quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy.

– Phần 2: Tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH. (Phần này chỉ áp dụng đối với chủ thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH)

– Phần 3: Tình hình nhập khẩu phế liệu. (Phần này chỉ áp dụng đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất)

– Phần 4: Tình hình triển khai công tác cải tạo, phục hồi môi trường cho hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định. (Phần này chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản).

cơ quan tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường

 • Dựa theo Khoản 5, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định như sau:

a) Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan sau: 

 • Cơ quan cấp giấy phép môi trường (đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường (đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này); 
 • Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); 
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp);

b) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan theo quy định tại điểm m khoản 4 Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường;

c) Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan theo quy định tại điểm l khoản 3 Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường.

thời gian nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Căn cứ theo Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT về việc đính chính lỗi kỹ thuật tại Khoản 2, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thì:

 • Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) về các cơ quan trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) về các cơ quan trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo.
Di chuyển lên đầu