Lập Hồ sơ Đăng ký môi trường

Định nghĩa

Theo Khoản 9, Điều 3 Luật BVMT số 72/2020/QH14:

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Đối tượng cần thực hiện đăng ký môi trường

Theo khoản 1, Điều 49 Luật BVMT số 72/2020/QH14:

  • Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có GPMT;
  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có GPMT.

Cơ quan xác nhận đăng ký môi trường

Theo khoản 3, Điều 49 Luật BVMT số 72/2020/QH14:

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch công trực tuyến đăng ký môi trường của đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

nội dung đăng ký môi trường

  • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở;
  • Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có);
  • Loại, khối lượng chất thải phát sinh;
  • Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định;
  • Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.
Di chuyển lên đầu