Lập Hồ sơ Vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường

Định nghĩa

Theo Khoản 26, Điều 3 Luật BVMT số 72/2020/QH14:

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải là việc vận hành nhằm kiểm tra, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình xử lý chất thải của chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Đối tượng cần thực hiện

Theo điểm a, khoản 1, Điều 46, Luật BVMT số 72/2020/QH14:

Chủ dự án đầu tư có công trình XLCT quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, sau khi được cấp GPMT, phải thực hiện VHTN công trình XLCT đồng thời với quá trình VHTN toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình XLCT độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật MT.

Cơ quan thẩm định

Theo khoản 5 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP:

KHVHTN các công trình XLCT của dự án phải được gửi cho cơ quan cấp GPMT.

  • Trường hợp cơ quan cấp GPMT là BTNMT thì chủ dự án đầu tư phải gửi đồng thời KHVHTN các công trình XLCT của dự án cho cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh;
  • Trường hợp cơ quan cấp GPMT là UBND cấp tỉnh thì chủ dự án đầu tư phải gửi đồng thời KHVNTN các công trình XLCT của dự án cho cơ quan chuyên môn về BVMT cấp huyện nơi triển khai dự án để phối hợp, giám sát.
Di chuyển lên đầu